Yin Yoga
Massages

Disclaimer en privacy statement

Yogavoorjouenmij.nl KVK 88598411

Disclaimer
Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die Yogavoorjouenmij.nl aan deze website besteedt, is het mogelijk dat de informatie over onze diensten onvolledig c.q. onjuist is.
De informatie op deze website wordt periodiek aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden doorgevoerd.
Een bezoeker van deze website mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in de site opgeslagen informatie openbaar maken of op enige wijze verveelvoudigen zonder toestemming van Yogavoorjouenmij.nl. Hieronder wordt tevens verstaan het verveelvoudigen van informatie en of delen daarvan door de publicatie op een elektronisch (computer-) netwerk.
Wij bieden, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld, de informatie op deze website aan als een vorm van dienstverlening. In het bijzonder aan onze huidige en toekomstige relaties, maar in feite aan eenieder die toegang heeft tot internet. Uitdrukkelijk dient de op de website verstrekte informatie niet te worden beschouwd als (onderdeel van ons) dienstverlening. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.
Yogavoorjouenmij.nl sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website en/of de informatie, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de website en of de informatie te kunnen raadplegen. Daarnaast is Yogavoorjouenmij.nl niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze website verkregen is.


Privacy statement
Yogavoorjouenmij.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om uw vraag, aanvraag of aanmelding zo snel mogelijk af te handelen. Wij zullen deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Yogavoorjouenmij.nl zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw (aan)vraag of aanmelding. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.


Meer informatie
Indien u vragen heeft over de privacy policy van Yogavoorjouenmij.nl, kunt u contact met ons opnemen. Als wijziging van onze privacy policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.


Meldplicht datalekken
Vanaf 1 januari 2016 geldt in Nederland de Wet Meldplicht Datalekken. Deze wet houdt in dat een datalek met een kans op ernstige nadelige gevolgen voor de persoonsgegevens moet worden gemeld bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (voorheen College Bescherming Persoonsgegevens).


Wat is een datalek?
De Autoriteit Persoonsgegevens geeft hiervoor de volgende definitie:
Bij een datalek is sprake van een inbreuk op de beveiliging waardoor persoonsgegevens zijn blootgesteld aan verlies of onrechtmatige verwerking. Onder een datalek valt dus niet alleen het vrijkomen (lekken) van persoonsgegevens, maar ook vernietiging daarvan en andere vormen van onrechtmatige verwerking.


Voorbeelden
Een datalek kan bijvoorbeeld zijn: een gestolen laptop, een verloren usb-stick met persoonsgegevens, een ex-werknemer met toegang tot persoonsgegevens, een e-mailbericht waarin alle geadresseerden zichtbaar zijn of een inbraak in een databestand door een hacker.


Melden datalek
Een datalek moet volgens de wet bij de toezichthouder worden gemeld als dit ‘leidt tot de aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen dan wel ernstige nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van persoonsgegevens’. Yogavoorjouenmij.nl volgt hierin de beleidsregels van de Autoriteit Persoonsgegevens. In lijn met deze beleidsregels zal de melding zo mogelijk niet later dan 72 uur na de ontdekking van het datalek gedaan worden.


Verantwoordelijkheid
Als Yogavoorjouenmij.nl is ingeschakeld als derde partij (bewerker) van persoonsgegevens dan hoeft Yogavoorjouenmij.nl het datalek niet te melden bij de toezichthouder. Uw eigen organisatie is dan primair verantwoordelijk voor het melden van een datalek. Wel zal Yogavoorjouenmij.nl ervoor zorgdragen dat zijn klanten deze melding tijdig bij de toezichthouder kunnen maken. Er zullen daarom schriftelijke afspraken worden gemaakt waarin wordt vastgelegd op welke wijze de klanten door de bewerker op de hoogte worden gesteld van een datalek. Deze afspraken kunnen worden opgenomen in een bewerkersovereenkomst.


Wie stellen wij op de hoogte van een datalek?
Yogavoorjouenmij.nl zal uw hiervoor aangewezen contactpersoon hierover informeren. Mocht deze niet bij ons bekend zijn dan zullen we de directie van uw organisatie informeren.


Op welke termijn wordt u geïnformeerd?
Als Yogavoorjouenmij.nl een ernstig datalek heeft geconstateerd, dan stellen wij onze relaties daarvan zo spoedig mogelijk in kennis, zo mogelijk binnen 36 uur na het constateren ervan.


 

 

Home